In memoriam | Evert Heeg (1938-2020): ‘Wêr’t Evert wie, wie muzyk’

Op de eerste dag van een nieuwe lente overleed de op 27 maart 1938 geboren Evert Heeg uit Easterlittens. Kaatser en muzikant, en een leven lang ‘Onder Ons’ zoals de kaatsclub in Littens heet. Johan Halbesma noemde hem ‘één van de leukste mannen’ die hij in zijn kaatsleven had meegemaakt. ‘Guodlik en beskieden’ zou je er nog aan vast kunnen plakken.

Heeg was klein van stuk en hij had al vroeg ‘in ferslein skouder’. Met 136 punten behoorde Heeg niet tot de grootverdieners in die jaren en dat wist hij zelf ook. Hij was een linkshandige voorperkspeler met een goede tweede opslag en van 1959 tot 1969 een vaste waarde in de eerste klas.

Heeg werd geboren in Húns, het zo romantische dorpje waar ook de wieg stond van de latere PC-winnaar Jan Rodenhuis. Heeg heeft naar eigen zeggen veel van Rodenhuis opgestoken. Zijn ouders besloten in 1957 te verhuizen naar Oosterlittens. En daar begon het kaatsen pas goed, zo vertelde Heeg in het jubileumboek van kaatsvereniging ‘Onder Ons’ uit 1998.

'Skieppewoltsjes

Oosterlittens in die tijd zag er volgens dorpsgenoot Romke Toering zo uit: ‘Myn Littens wie keatsen, frijsinnich flokke, it âlde keatslân, it nije sportterrein, kompetysjekeatse, perken fan klompen, sokken en skieppewoltsjes en skieppestront sykje.’ En je zou daar de muziek van Heeg aan kunnen toevoegen. 

Jong Nederland

De verhuizing in 1957 naar Oosterlittens leverde direct succes op. Heeg won in dat jaar de Jong Nederland voor ‘Onder Ons’ met Nanne van der Molen en Jolt Oostra. Heeg achterin en voorminst op, Jolt Oostra in het voorperk met de eerste opslag onder zijn beheer en Nanne van der Molen was de balkeerder. Die krans om de nek na een spannende finale tegen Stiens zou twee jaar later op de Bond niet herhaald worden. 

Weer stond Heeg in de eindstrijd, ditmaal in het voorperk met Tinus Santema in het achterperk en de vooral verbaal vermaarde Anne Broersma als opslager. Het LKC uit Leeuwarden met Jan Rodenhuis, Dirk van der Zee en Arp Hiemstra was met 5-1 te sterk.

Mei de rêch nei de minsken ta

Acteur Jan Arendz maakte in zijn jeugd in Britswert de muzikale activiteiten van Heeg van nabij mee: ,,As hy spile begûn hy altiten mei de rêch nei de minsken ta. Hoe letter it waard en hoe mear bier, dan moasten wy syn harmonika hieltyd in eintsje fersette. Op it ein fan de jûn siet er front seal.'’

Absoluut gehoor

Of die keer in Jorwert toen een zekere Luts een nieuw lied had gemaakt: ‘Evert wolst dit even spylje?’, zo vroeg zij. Evert aarzelde en zei ‘Sjong do it earst mar ris’. Arendz weet nog dat Evert de ogen sloot toen Luts zong, om daarna het lied vlekkeloos te spelen. ,,Neffens my koe Evert gjin noaten lêze, mar hy wie in natuurtalint mei in absolút muzikaal gehoar.’' 

De voormalige winnaar van de Bond voor Baard in 1967 Piet Tuinman was een vriend van Evert Heeg. ,,Wêr’t Evert wie, wie muzyk'', zo herdenkt de robuuste voorinse van weleer hem. Tijdens de ‘Bitgumer dagen’ zorgde Heeg in de jaren zestig voor de muzikale sfeer, herinneren de kaatsers van toen zich nog. En dat niet alleen in Bitgum.

'Dan die de tiid der net ta'

Na afloop van het kaatsen of het voetbal in het café achter de piano. Fameus op feestavonden als het duo Evert en Jurjen uit Weidum. ,,Dan gong it oan, dan die de tiid der net ta'', zoals Tuinman het omschrijft.

Een goed leven van een ‘guodlike’ man die een leven lang domweg gelukkig is geweest in Easterlittens.

Tekst: Rynk Bosma