Stinzentuin en voedselbos voor Waadhoeke

FRANEKER – Er komen een stinzentuin en een voedselbos in Waadhoeke. De stinzentuin die in Tzum gerealiseerd wordt, moet in 2028 toegankelijk zijn, het voedselbos wordt aangelegd in Oudebildtzijl.

Aanvankelijk was er bij omwonenden nogal wat weerstand tegen de stinzentuin. Na gesprekken met omwonenden en belanghebbenden is gekomen tot een nieuw plan waarin iedereen zich kan vinden. In 2028 moet de circa 6.500 m² semi-publieke stinzentuin aan de Franekerweg 5 in Tzum toegankelijk zijn voor publiek.

Een motie betreffende het voedselbos bij Oudebildtzijl kreeg tijdens de vorige raadsvergadering geen meerderheid. In deze motie werd de wethouder gevraagd een verzoek in te dienen bij Staatsbosbeheer waarin wordt gevraagd om positieve medewerking te verlenen aan de realisatie van het voedselbos in Oudebildtzijl. Dit zou volgens Gemeentebelangen, die de motie samen met ChristenUnie en VVD indiende, al een paar jaar stil liggen. ,,Yn 2016 stienen alle ljochten al op grien, dan moatte je troch ride, dan meie je net iens stean bliuwe! Skriuw in brief oan Staatsbosbehaar sadat it fierder kin.’’ aldus Kees Arendz van Gemeentebelangen. Dijkstra: ,,Der binne ek tûkelteammen wer’t wy net oer geane. It leit wat oars. Ik wol de ried freegje ús noch even de romte te jaan.’’ De motie kreeg geen meerderheid en werd verworpen.

Groot was de verbazing bij Gemeentebelangen toen wethouder Dijkstra een paar dagen na de vergadering precies deed wat in de motie werd gevraagd, er werd een verzoek ingediend bij Staatsbosbeheer die het verzoek vrijwel direct honoreerde. Douwe Kamstra van Gemeentebelangen: ,,Wethouder Dijkstra was tegen die motie, drie dagen later wordt de motie letterlijk uitgevoerd! Ik stel vast dat de indieners van de motie in hun hemd zijn gezet. De coalitie is om de tuin geleid. Is de wethouder bereid excuses aan te bieden?’’

 

De motie werd ten onrechte verworpen, zo gaf wethouder Jan Dijkstra donderdagavond in de raadsvergadering toe: ,,Ik hie de moasje al oernimme moatten. Miskien siet ik der wol wat te strak yn. Ja, ik kin wol myn eksuses oanbiede.’’

Douwe Kamstra bedankte de wethouder voor zijn verklaring en voor de excuses: ,,Dat herstelt het vertrouwen in de wethouder.’’’

 

Het punt op de agenda over de brug in Achlum kwam te vervallen. Dorpsbelang Achlum diende al in oktober 2018 een verzoek hierover in. Na zestien maanden lag er een voorstel bij de gemeenteraad. Het bleek echter het verkeerde voorstel te zijn.