Stenen dug-outs in Waadhoeke worden vervangen

FRANEKER – De stenen dug-outs die er nog zijn in Waadhoeke, zullen worden vervangen door kunststof exemplaren. Dat vertelde wethouder Caroline de Pee tijdens de raadsvergadering. Van de 50 dug-outs zijn er nog zestien van steen met een dak van gewapend beton. Ze leveren geen acuut gevaar op, maar de gemeente wil geen risico’s nemen.

Er was een vraag van een sportvereniging gekomen naar aanleiding van het dodelijk ongeluk met een stenen dug-out in Twijzel in 2014. Na een inventarisatie bleken er nog zestien soortgelijke dug-outs in de gemeente Waadhoeke te zijn.

Twee moties haalden donderdagavond geen meerderheid tijdens de raadsvergadering. De motie ingediend door VVD en gesteund door ChristenUnie en Gemeentebelangen betreffende de energietransitie werd door de indieners al terug gebracht van drie punten naar één punt, maar kon niet rekenen op een meerderheid. De partijen verzochten de raad om zo spoedig mogelijk, maar voor 1 maart 2020, een positief advies te geven aan alle initiatieven waar het college in beginsel positief tegenover staat. Doordat er nog geen nieuw beleid is, zouden initiatiefnemers SDE-subsidie mis lopen. ,,Wij zijn van mening dat je de kansen moet pakken. Leg de initiatieven tegen de denklijnen aan. Er is nog tot 17 maart SDE-subsidie te verkrijgen’’ aldus Hendrik Terpstra namens de VVD. Ook maande hij de raad haast te maken met het duurzaamheidsbeleid.

Wethouder Jan Dijkstra wil eerst beleid en pas daarna groen licht voor initiatieven: ,,We binne der hiel drok mei dwaande! We moatte de útgongspunten fêst stelle. Ein april hawwe we it klear foar beslútfoarming yn maaie. Ik hecht der oan dêr oan fêst te hâlden. Dan witte we wat we wol en wat net wolle en dan kinne we ús baseare op sifers. No soe it in slach yn’e loft wêze. Boppedat komt der in nije subsydzje oan letter dit jier.’’

Een motie betreffende het voedselbos bij Oudebildtzijl kreeg evenmin een meerderheid. In deze motie werd de wethouder gevraagd een verzoek in te dienen bij Staatsbosbeheer waarin wordt gevraagd om positieve medewerking te verlenen aan de realisatie van het voedselbos in Oudebildtzijl. Dit zou volgens Gemeentebelangen, die de motie samen met ChristenUnie en VVD indiende, al een paar jaar stil liggen. ,,Yn 2016 stienen alle ljochten al op grien, dan moatte je troch ride, dan meie je net iens stean bliuwe! Skriuw in brief oan Staatsbosbehaar sadat it fierder kin.’’ aldus Kees Arendz van Gemeentebelangen. Dijkstra: ,,Der binne ek tûkelteammen wer’t wy net oer geane. It leit wat oars. Ik wol de ried freegje ús noch even de romte te jaan.’’ De motie kreeg geen meerderheid en werd verworpen.