Burgemeester Waanders: een warber 2020

FRANEKER - Burgemeester Marga Waanders bracht vrijdagmiddag tijdens de nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis een toost uit op het nieuwe jaar. Waanders, zelf kersverse inwoner van de gemeente, deed dat nadat ze de gemeente had toegesproken. Een toespraak die niet veel nieuws bracht. Hieronder de toespraak van de burgemeester.

,,Beste mensen,

Van harte welkom in het huis van de gemeente Waadhoeke. Fijn dat u bent gekomen om met elkaar het nieuwe jaar in te luiden en het glas te heffen op een goed 2020.

Vrees niet, ik zorg er voor dat u voldoende tijd houdt om met elkaar bij te praten, terug te blikken en vooruit te kijken. 2019 ging het afgelopen half uur al als een flits aan u voorbij. Alle beelden die in het filmpje zijn opgenomen – uiteraard een selectie van alle beelden die we in 2019 hebben vastgelegd- kunnen het best worden samengevat met de titel “Warber Waadhoeke”.

Het tweede jaar van deze mooie gemeente is er heel veel bezocht,  uitgereikt, besproken, ondertekend, schoongemaakt en opgeruimd, herdacht, gebouwd en geopend – en soms ,helaas, ook gesloten. De beelden laten zien dat de gemeente vooral ook een gemeenschap is waar mensen met en voor elkaar vorm geven aan een samenleving die de moeite waard is. Die dynamiek is gewoon bijzonder! En al die acties zullen ook in het nieuwe jaar gewoon bijzonder blijven en van betekenis zijn voor de gemeente en de gemeenschap.

Maar in het tweede levensjaar van fusiegemeente Waadhoeke is er ook hard en gedreven gewerkt aan nieuw beleid waar we de komende jaren mee vooruit kunnen. Veel is vorig jaar vastgesteld, dit jaar volgt de rest. Denk aan de nieuwe nota Sport, de Woonvisie, het Cultuurprogramma, de parkeervisie, het evenementenbeleid, de notities over duurzaamheid en biodiversiteit, het veiligheidsbeleid,  de nota Recreatie &Toerisme en de aanpak huisvesting  Arbeidsmigranten;..… in alle gevallen gaat het om kaders voor uit te voeren werk in de komende jaren. En in heel veel gevallen zijn de inwoners haal nauw betrokken bij het bepalen van die nieuwe kaders. Op veel locaties en met heel verschillende groepen inwoners is gesproken dat wat straks nodig is voor een sportieve, aantrekkelijke, gezonde, duurzame en veilige Waadhoeke voor alle inwoners. Dank aan al die Waadhoekers die hun bijdrage hebben geleverd aan het Waadhoeke van morgen.

Dank aan de dorpsbelangen van Boksum, Deinum, Blessum, Ritsumasyl en Marssum. Zij hebben, na een gedegen temperatuuropname onder de inwoners, besloten definitief bij Waadhoekje te blijven. Heel fijn dat de peiling iedere twijfel wegnam. Leeuwarden is een goede buur en daarvoor zetten wij ons ook in, maar de keuze van deze vijf dorpen is voor een ons een aanmoediging om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Met alle publiekssessies voor het nieuwe beleid gaven we concreet inhoud aan ons streven naar ‘nabij besturen’ Een concept dat we in eigen huis goed hebben verkend, maar ook in de praktijk hebben gebracht. We kunnen terug kijken op heel geslaagde voorbeelden van nabij besturen, maar soms ging het ook mis. Het Dreeslaantje heeft wat dat betreft een bijzondere status gekregen. Het zak niet de laatste keer zijn dat een proces niet helemaal gesmeerd verloopt. Grote ongelukken moeten we natuurlijk voorkomen maar ook de kunst van ‘nabij besturen’ vereist oefening. Zo is de pilot Omgevingswet weliswaar gestopt maar de lessen moeten mee in de verdere voorbereiding op de Omgevingswet.

Heel praktisch krijgt nabij besturen vorm met de inzet van ons fonds waarmee snel initiatieven uit dorpen en wijken bediend kunnen worden. Daar was het ook voor bedoeld, en zo werkt het nu ook.

 

 

Voor de buitendienst is nabij uitvoeren overigens een passender aanduiding: in wijkteams, herkenbaar en aanspreekbaar voor onze inwoners, wordt het werk op straten en pleinen en in het groen verricht.

Bêste minsken, sa as earder sein, de fotokollaazje is in gryp út 2019. Natuerlik wie der de 166e edysje fan de PC. In prachtige, mar wiete edysje mei in lang skoft fanwegen ûnwaar. Mar nei it skoft sieten de tribunes wer bomfol. It kaam mei bakken út de loft, de sinne skynde yn de finale en om 21.00 oere gong eltsenien klam mar foldien wer nei hûs of de stêd yn.

En de 66ste edysje fan de Agraryske Dagen krige as motto ‘Stralend AD’ en dat waard it ek: nei in stjerrespektakel op de woansdeitejûn, fjouwer dagen mei sinne en in hiel ferskaat programma foar jong en âld. Stralend AD, ek in ferwizing nei ús unfolpriizge, unike Planetarium dat dit jier foar it earst 65.000 besikers ûnfange mocht. De nominaasje foar de eksklusive Wrâlderfguodstatus is binnen. In de kommende jierren gean we dy nominaasje fersulverje.

En in grut team fan besiele mannen en froulju makket de ambysjes wier fan de Frjentsjerter Akademy. Mei drokbesochte publykskolleezjes en kolleezjereeksen foar de fynpriuwer, fan no ôf yn de prachtich renovearre Botniastins, soargje se derfoar dat de Frjentsjerter Akademy har stevich ferbynt mei de mienskip en tagelyk de status fan akademysk ynstituut heech hâldt.

Mar bûten it haadplak koenen se der ek wat wat fan: de Rypster Merke, de doarpsfeesten, muzykeveneminten, iepenloftspullen, eksposysjes, sporteveneminten, Sinteklaasyntochten; rûnom yn Waadhoeke fierden minsken feest en wienen se warber. Foar en troch de Waadhoekers organisearre. En foar Maarten van der Weijden dy’t ferline jier wol de finish helle en op in bloedhite snein de Waadhoekse wetteren trochploegde en syn alvestêdestimpel yn Frjentsjer ophelle.

Voor mij was 2019 het eerste volle jaar als uw burgemeester. It hat poerbêst foldien! Zoals aangekondigd heb ik kennis gemaakt met heel mensen en organisaties: ik bezocht scholen, koren, kerken, zorginstellingen, sportverenigingen, ouderenverenigingen, dorpen, en overal werd ik hartelijk ontvangen. Ik heb Waadhoeke echt leren kennen. Dank voor al die gastvrijheid! En sinds gisteren ben ik een Waadhoekse. Zelfs te midden van al die onuitgepakte dozen voelt ons nieuwe huis in Menaam bijzonder goed.

En nou ik inweuner fan Waadhoeke worren bin, sil ik ok doen wat ik foornommen hew: in tweedúzendtwintig gaat Waanders een kursus Bildts folgen.


2019 was uiteraard niet alleen een jaar van hoogtepunten. Ook in 2019 werd er gerouwd en pijn geleden. Ook in uw eigen kring van dierbaren heeft u daar ongetwijfeld mee te maken gehad. Ook in onze organisatie, in raad en college moesten mannen en vrouwen afscheid nemen van geliefden. Het hoort bij het leven, maar als het je zelf treft, heb je helemaal niets aan die wijsheid. Een blijk van medeleven en een woord van troost zijn dan belangrijk. Ik hoop dat iedereen voor wie 2019 om zo’n verlies en gemis een slecht jaar was, kracht vindt om zich in dit nieuwe jaar met het leven te verzoenen.

En ook dat nieuwe jaar wordt voor de gemeente een warber jaar. Dat mooie nieuwe beleid moet uitgevoerd worden en dat moet u dit jaar merken. De dienstverlening waarvoor we in 2023 die 8,5 willen scoren, gaan we versterken zoals afgesproken. Het oordeel van de inwoners (geen klanten!) houden we daarbij steeds in beeld. We werken met en voor onze inwoners verder aan een sociaal inclusieve Waadhoeke waar iedereen meetelt en bij voorkeur meedoet en waar we naar vermogen voorkomen dat mensen vereenzamen of afhaken. En de onomstreden noodzaak om moeder aarde van een burn-out te redden zal bij bijna alles wat we ondernemen een factor van belang zijn.

Dit jaar is het 75 jaar gelden dat de Tweede Wereldoorlog is ons land eindigde. We gaan daar extra aandacht aan besteden. Meer dan ooit is er reden om stil te staan bij de rijkdom van een democratie en rechtsstaat. De eerste herdenkingsbijeenkomst is eind januari. Dan herdenken we dat 75 jaar geleden, op 27 januari, Auschwitz, het ijzingwekkend symbool van de Holocaust werd bevrijd. Daarover hoort u heel binnenkort meer. En natuurlijk herdenken we op 4 mei alle oorlogsslachtoffers. Maar op 5 mei gaan we in heel Waadhoeke op een heel uitbundige en bijzondere manier de bevrijding en de vrijheid vieren. We kunnen daarbij rekenen op de inzet van heel veel Waadhoekers. Zorg dat u er bij bent!

Vlak voor de kerst hield het college een tweedaagse. Dit keer niet voor teambuilding, maar om in beeld te brengen wat gedaan is en wat we gaan doen. In het eerste kwartaal zullen we de raad een collegeagenda voor de komende twee jaar aanbieden. Maar we hebben ook de langere termijn beter verkend. Het Ontwikkelperspectief is daarvoor de leidraad. We vertalen de hoofdlijnen van het Ontwikkelperspectief in een samenhangende agenda. Met opgaven die voor een vitale Waadhoeke en regio nu en straks van belang zijn. Bij die opgaven zoeken we steeds de samenwerking met de passende partners binnen en buiten de gemeente en waar nodig ook buiten de regio. We brengen onze netwerken op orde, houden koers en focus en met tussentijdse succesjes houden we de moed erin. Of het nu gaat om de sociaaleconomische agenda, een volhoudbare voorzieningenstructuur, vitale dorpen en wijken, een duurzame balans tussen landbouw, natuur en landschap, de agenda voor een bruisend gebied tussen stad en wad; 2020 wordt het jaar waarin het papieren Ontwikkelperspectief naar een eerste fase van werk in uitvoering wordt gebracht.

Dat strategisch werken aan de langere termijn binnen het buiten het gemeentehuis vraagt energie en inzet van iedereen en er zijn geen blauwdrukken. Maar eenmaal los levert het ook nieuwe energie, nieuwe vaardigheden en kennis en maakt het ons een slagvaardiger, zelfbewuster gemeente en gemeenschap.

Mei elkoar komme we fier. Mei elkoar moatte we it dwaan. Mar mei elkoar kinne we it ek dwaan. It ôfrûne jier ha we dat faak genôch ûnderfûn om mei fertrouwen oan de slach te gean yn dit nije jier en yn dit nije desennium. We witte dat it in desennium wurdt fan grutte transysjes. Jan Rotmans hat it terjochte oer in feroaring fan tiidperk, yn stee fan in tiidperk fan feroarings. Mar de kommende jierren kinne we sjen litte dat der yn Waadhoeke in prima heden en takomst is foar jong en âld, foar alle ûndernimmers, soargers, boeren, dosinten en bestjoerders. Foar eltsenien.

Vertrouwen in elkaar, respect voor elkaar, een helder verstand, een warm hart en een flinke dosis wilskracht en veerkracht. En wat minder beeldschermliefde  en wat meer  echte aandacht voor elkaar en voor de ander. Minder bubbels, meer binding. Dat lijken me de goede ingrediënten voor goed samen leven en goed samen werken. Laten we dat in 2020 zo goed mogelijk doen.

Ik wens u en al uw dierbaren een gezond, veilig, liefdevol en warber 2020.''