Stichting Monumenten Waadhoeke viert jubileum

Stichting Monumenten Waadhoeke bestaat 25 jaar. Dat is gevierd tijdens de voltooiing van de restauratie van de kerktoren in Minnertsga.

De restauratie van de kap, van de in 2018 in eigendom verkregen toren, is voltooid. Gedeputeerde Hoogland heeft met het luiden van de klok de her ingebruikname van de toren bevestigd. De restauratie van de toren betreft de “enigszins merkwaardige” kap van de toren, waarvan de leien zijn vervangen en de verankering is hersteld. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door restauratiebedrijf van der Vegt uit Weidum en leidekker Hendriks uit Bolsward. Tijdens het afsluiten van de restauratie is tevens stil gestaan bij het jubileum.

De monumentenstichting is opgericht in juni 1994, destijds als “stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Franekeradeel”. Het eigendom bestond toen uit een vijftal kerktorens. De stichting heeft vanaf 2012 meerdere monumenten in eigendom gekregen en na het ontstaan van gemeente Waadhoeke zijn de monumenten van monumentenstichtingen in de voormalige gemeente Het Bildt en Menaldumadiel aan het bezit toegevoegd.

Inmiddels bezit de stichting 21 rijksmonumenten en zijn momenteel gesprekken gaande om nog twee monumenten over te nemen. Daarmee bezit de stichting 12 kerktorens, 4 molens, het korendragershuisje in Franeker, de Liauckemapoort in Sexbierum, vier theehuisjes op het bolwerk en het hekwerk van de Noorderpoort.