Wethouder overleeft motie van treurnis

FRANEKER – Wethouder Jan Dijkstra overleefde donderdagavond een motie van treurnis om de Omgevingswet. De motie was tijdens een interpellatiedebat ingediend door de oppositiepartijen VVD en Gemeentebelangen. SAM, CDA, FNP en ChristenUnie steunden de motie niet, die daardoor geen meerderheid kreeg.

VVD en Gemeentebelangen gaven aan onvoldoende vertrouwen in de wethouder te hebben, ze waren van mening dat Dijkstra de raad niet genoeg en niet tijdig had geïnformeerd over het vertrek van de Commerciële Club Noordwest Fryslân uit de pilot Noordwest-Friesland Ontregelt. De Commerciële Club was niet te spreken over de communicatie en was van mening dat de structuur van de pilot behoorlijk veranderde en dit als negatief werd ervaren.

Hendrik Terpstra van de VVD vroeg zich af waarom de raad niet op tijd op de hoogte was gesteld van het voornemen van de Commerciële Club om uit de pilot te stappen: ,,We hearden dat fan de boargemaster op it symposium mei de Agrarische Dagen, wy wisten doe noch fan neat. Jo wisten al sûnt 26 maart dat it net goed like by de Commerciële Club. Werom net earder in signaal? Wy sieten te wachtsjen op in evaluaasje fan de pilot.’’ Ook vroeg Terpstra zich af wat de rol van Dijkstra was binnen de pilot en hoe het nu verder moet. VVD en Gemeentebelangen vonden dat Dijkstra de regiefunctie op zich had moeten nemen. Op het punt van informatievoorziening en het nemen van de regie, was Dijkstra in gebreke gebleven volgens hen. Hendrik Terpstra haalde het Dreeslaantje en de Regionale Energie Strategie nog even aan, ook daar zou Dijkstra volgens Terpstra de raad niet voldoende geïnformeerd hebben: ,,Dit is it tredde proces wat de wethâlder net yn’e fingers hat. Hoe sjocht de wethâlder tsjin syn eigen hanneljen oan?’’

Gemeentebelangen sloot zich aan bij de woorden van Hendrik Terpstra. ,,Waadhoeke staat voor kwaliteit, daar hoort een kwalitatief hoog bestuur bij. Nu maken we geen goede sier, dit maakt provinciaal geen indruk. We willen eruit springen in de regio en in Friesland, willen opvallen in Nederland. Er is ons alles aan gelegen om deze pilot alsnog een succes te maken.’’

Leerproces

Jan Dijkstra antwoordde dat een pilot oefenen is, een leerproces met vallen en opstaan: ,,Tidens de rit barde der fan alles, ik moast de ried goed meinimme. My is dúdlik wurden dat dat better moat, dat nim ik mei. De ynset is om de pilot troch te setten, mar wol hiel dúdlik te stellen wat we berikke wolle.’’

Het CDA steunde de wethouder: ,,As wy yn in pilot al net mear leare kinne meie, wer dan wol? Dat is krekt wer’t de pilot foar bedoeld is.’’ Ook kon Dijkstra op steun van zijn eigen FNP rekenen: ,,Wy fine dat de wethâlder goeie antwurden joen hat en rekkenje derop dat de pilot troch kin.’’ SAM vulde aan dat een pilot nu eenmaal geen garanties geeft en dat er risico’s zijn.

Achttien projecten wilden deelnemen aan de pilot, daarvan zijn er nu nog twee over: de stinzentuin en de energietransitie in Tzum.

Aan het begin van de vergadering werd Ariën Hartman toegelaten en beëdigd, Hartman vervangt CDA-raadslid Dorine Vlaar die met zwangerschapsverlof is.