Arno Louwsma: ‘It liket wol as krij ik der in bytsje ferstân fan’

BITGUM - Arno Louwsma is zondag Frysk kampioen Frachtweinlûken geworden tijdens de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Het is de vijfde keer dat de Bitgumer de titel pakte. Hij is gestopt met grote Sterkste Man-wedstrijden, maar dit soort uitdagingen, kan hij niet laten...

De 37-jarige Louwsma sleurde met succes de 15 ton zware vrachtwagen in zijn klasse mannen boven de 105 kilo in net geen 29 tellen over de streep die op 25 meter vanaf de start was getrokken.

,,Ik hie sels tocht dat it noch wol in bytsje sneller kinnen hie by de start, mar dat foel mei. Jo moatte drekt goed foaroer, folle bak, en as de frachtwein dan rôlet, goeie stappen sette. Je gewicht goed brûke. Ik sis altyd: do moatst elke stap fiele yn de bovenbenen en yn de kûten, dan giet it goed.’’

Knikje

Het parcours in Dokkum was pittig, erkent Louwsma. ,,De lêste 5 meter gongen serieus omheech en der siet ek in knap knikje yn dêr’t de frachtwein oerhinne moast. Teminsten, dat seinen de oaren. Ik ha der sels niks fan murken. Hy rôle moai troch.’’

Louwsma is vorig jaar gestopt met officiële Sterkstra Man-wedstrijden. In 2016 pakte hij die titel nog, vorig jaar werd hij in IJlst derde. De belasting om vier, vijf keer per week stevig te trainen werd hem te veel. ,,Ik ha in drokke baan en nei tolve jier Sterktste Man wolle je ek wolris wat tiid foar oare saken frij meitsje.’’

Operatie

Het is ook een sport die veel vraagt van het lichaam. In januari is de Bitgumer geopereerd aan een knie. ,,Der wie it ien en oar stikken, mar ik pak it no wer wat op. Wedstriden trein-, frachtwein en skûtsjelûke, dy wol ik der eins al wat yn hâlde.’’

Zei je ‘treinlûke’? ,,Jawis, We hawwe wedstriden hân yn Simpelveld en Stadskanaal. Ja, dat is al even wat oars as in skûtsje of in frachtwein. Sa’n ding weaget 55 ton en dy moatte je dan oer in stik fan 30 meter lûke. Mar dy ha’k ek wûn. Ja, it liket wol as krij ik der in bytsje ferstân fan.’’

In de categorie mannen tot 105 kilo ging de eerste prijs naar oud-fierljepper Bart Helmholt.