Gemeente Waadhoeke aan de slag met duurzaamheid

FRANEKER – De gemeente Waadhoeke kan aan de slag met duurzaamheid. Donderdagavond werd de Startnotitie Duurzaamheidsagenda met een wijziging aangenomen. Ook kan de gemeente aan het werk met de nieuwe kadeconstructie van het Vliet. Zonder Sijbe Knol, want hij verruilt de gemeentepolitiek voor Provinciale Staten.

De gemeente Waadhoeke heeft duurzaamheid hoog in het vaandel, maar het kostenplaatje wat er aan hing in het raadsvoorstel, was de VVD vooralsnog te hoog. De partij diende een amendement in en kreeg de steun van CDA en Gemeentebelangen. Daarmee was een meerderheid tegen het punt om in te stemmen met de benodigde uitbreiding van formatie t.b.v. een coördinator duurzaamheid à 85.000 euro. ,,Bij de behandeling van de begroting 2020 kan er een betere afgewogen beslissing worden genomen over het uitbreiden van de formatie met een duurzaamheidscoördinator. Op dat moment is er meer bekend over de ruimte en de verschillende (beleids-)keuzes aldus de VVD. Alle leden van de raad gingen akkoord met het gewijzigde besluit.

 

Kadeconstructie het Vliet

In het Vliet in Franeker is sprake van een ernstige waterbodemverontreiniging. Op grond van de WBB (Wet Bodem Bescherming) heeft Wetterskip Fryslân middelen beschikbaar gekregen om een sanering uit te voeren. De kosten van de sanering worden geschat op ruim € 1 miljoen en komen volledig voor rekening van Wetterskip Fryslân. Saneren is in de huidige situatie niet mogelijk vanwege de slechte staat van de kademuren. De kademuren moeten worden hersteld, verstevigd of vervangen om de sanering mogelijk te maken. De kosten voor het aanbrengen van een vervangende damwandconstructie, de meest gunstige variant waarvoor ook draagvlak is vanuit de omgeving, worden geraamd op € 3 miljoen. Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te stellen en de uitvoering van de werkzaamheden in 2020 en 2021 te laten plaatsvinden.

Inspreker Mirjam Holwerda, zelf woonachtig op het Vliet, hoorde de raad unaniem akkoord gaan. ,,Het Vliet is echt aan herstel toe, de kademuren zijn heel slecht. Het zand sijpelt weg en af en toe ontstaan er sinkholes. Een compliment aan de gemeente voor de plannen, het Vliet is een mooie oude buurt die van waarde is voor Franeker. Wij zijn trots op de oude huizen waarin we wonen op zo’n prachtige plek.’’

 

OV-fietsen

De FNP vroeg zich af of het mogelijk is dat er na de reconstructie van het station OV-fietsen komen. ,,Der is net mear in plak yn Frjentsjer wer’t je fietsen hiere kinne. Spitich want sa kinne toeristen dy’t mei de trein komme net ús moaie gemeente mei de fiets ûntdekke. Der is allinnich in hotel dy’t sels in pear fietsen oanskaft hat om oan harren besikers te ferhieren’’ aldus Gea Iedema. Wethouder Jan Dijkstra vond het een goed punt en beloofde het mee te nemen.

 

Afscheid Sijbe Knol

Voor Sijbe Knol was het zijn laatste raadsvergadering. FNP’er Knol maakt na drie jaar gemeentepolitiek de overstap naar Provinciale Staten, bij de laatste verkiezingen stond Knol op de derde plaats op de lijst en werd gekozen: ,,In moaie stap, mar wol spitich dat myn tiid yn Waadhoeke net langer duorre hat. Ik sil Waadhoeke seker meinimme yn’e Provinciale Staten.’’ Fractievoorzitter van de FNP Leendert Ferwerda noemde Knol ‘in Bildtse dwersligger’, maar zonder dwarsliggers kon de politieke trein niet rijden aldus Ferwerda.

VVD’er Hendrik Terpstra kwam met een ‘typisch VVD-cadeau’, uit zijn pakje kwam een klein vaasje.

Uit handen van burgemeester Waanders ontving Knol een schilderij van Douwe Elias, bloemen waren er voor Geertje Hooijenga, de partner van Sijbe Knol.

Knol zal worden opgevolgd door Bert Vollema. Vollema, veehouder uit Tzum, zal in de volgende raadsvergadering worden geïnstalleerd.