Vlot verloop Froumet nieuwe stijl

VROUWBUURTSTERMOLEN - De jaarlijkse KNKB Froumet zondag 18 augustus had dit jaar een iets andere opzet dan de vorige 32 edities. Dit allemaal om meer kaatsers de gelegenheid te geven om te kaatsen in Vrouwenparochie. De eerste klas-partij werd gewonnen door Lieuwe van der Werf, Marten Feenstra en Riemer Hoekstra. Hieronder het verslag van de organisatie.

In overleg met de mede organiserende K. V. Klaine Izak en KNKB had de kaatscommissie gekozen voor een top 1e klas KNKB vrije formatie partij met de uitnodiging voor de beste 10 parturen in deze klasse. Hiernaast konden zich de andere en 2e klas parturen zich opgeven. Het doel is om zo meer lokale parturen naar Vrouwenparrochie te krijgen. In deze eerste editie met deze opzet konden in deze klasse 11 parturen worden verwelkomd. De prijzenpot wad gevuld met 900 euro voor de eersteklassers en 600 euro voor de tweedeklassers. Verder waren er dinerbonnen te winnen.

Wedstrijd 2e klas

Op deze lijst moesten twee parturen met de lokale deelnemers in de eerste omloop het direct tegen elkaar opnemen. Benjamin van der Mossel (Froubuurt) ondersteund door zijn neef Jordy van der Mossel (Rinsumageest) en Johan Talsma (Dokkum) troffen hier Niels Dijkstra (Froubuurt) Gerrit Jensma (St Anne) en Rick Poelstra (nu Berlikum).

In deze partij waren de Van der Mossels steeds wat ongelukkig bij het binnenhalen van de eersten mede ook door het wat betere uitslagwerk en nauwkeurige opslag van Niels Dijkstra en zijn maten. Met 0-5 en 6-6 was het KNKB-avontuur voor Benjamin c.s. van korte duur in Vrouwenparochie. Verder in deze omloop “dreech” kaatsen met zelfs een partij met alles aan de hang. Het leek met een voorsprong van 5-3 en 6-0 voor het partuur Harm Schuitmaker met zijn maten Jolt Vollema en Roeland van der Ploeg een gemakkelijk wedstrijd te worden tegen Paul Dijkstra, Hendrik van der Velde en Stefan van der Meer. Maar toen het bij Jolt c.s. wist Paul Dijkstra door goed opslagwerk terug te komen tot 5-5, 6-6. Door op deze stand de dikke kaats te passeren trokken Jolt c.s. uiteindelijk aan het langste eind.

Routine

Oud-winnaar en de altijd verbaal plezierig aanwezige Pieter van Althuis met zijn maten uit Deinum (Rene Talsma en Niels van der Wal) mochten na een staand nummer hun eerste wedstrijd aantreden tegen Arne Tichelaar c.s. Dit partuur werd door Pieter (opslag) met zijn goed ondersteunende maten geroutineerd aan de kant gezet (5-2,6-6). Het jonge partuur met de talentvolle kaatsers Jesse Kroondijk (St Anne) Jorn Lars van Beem (Dronrijp) en Steven Koster (Tzum) wist in deze tweede omloop knap door goed en degelijk kaatsen het partuur Jolt Vollema, Harmen Schuitmaker en Roeland van der Ploeg aan de kant te schuiven met 5-2-,6-6 en zo de finale te bereiken.

Pieter van Althuis en c.s. konden het in hun tweede wedstrijd niet bolwerken tegen ook de jeugdige kaatsers Wessel van Woud (Goutum), Hielke Beiering(Hijum) en Wietse Wassenaar (Wier). Op 3-5, 0-6 kon Pieter er ook geen punten voor zijn partuur er meer bij praten en bleef zo steken op een derde plaats. De finale tussen de jongelingen Wessel v. d. Woud c.s. en Jesse Kroondijk c.s. had een relatief eenzijdig verloop. Door iets meer fouten van partuur van der Woud c.s. en het feilloos kaatsen van Jesse Kroondijk met zijn maten werd de finale gemakkelijk en snel gewonnen door het partuur van Jesse Kroondijk (2-5, 2-6).

Wedstrijd 1e klas v. f. beperkt

In de 1e omloop van deze wedstrijd ook vaak veel bordjes aan de telegraaf en hier ook een 5-5 6-6 eindstand. Op de lijst had nu Froubuurster Marten Feenstra zich geformeerd met Lieuwe van der Werf (Koarnjum) en Riemer Hoekstra (Ee). De ex-hoofdklasser Marten werd de hele dag goed en degelijk ondersteund door zijn maten, die ook weinig fouten hadden.

In de eerste omloop werd na wat een stroef begin gemakkelijk met 3-5, 6-6 gewonnen van Youri de Groot (Menaam), Jelle Cnossen (Bolsward) en Klaas Pier Folkertsma (Wons). Marten c.s. wisten de finale verder relatief gemakkelijk te bereiken door in de tweede omloop het partuur Corné Tuininga en zijn maten te verslaan met prima en krachtig kaatsen (5-2,6-0).

In deze finale troffen ze het partuur met Johannes van der Veen (Pietersbierum), Sip Jaap Bos (Groningen) en Tjerk Elzinga (Dronrijp). Deze wisten Simon Zijlstra(Easterlittens), Jelle Scharringa (Welsrijp) en Paulus Yde Walda (Welsrijp) met 5-2, 6-2 op de derde plaats te houden. In de finale bleef Marten c.s. te sterk voor Johannes van der Veen c.s. Op 5-3 6-0 sloeg Sip Jaap Bos buiten zodat één krans zeker in Vrouwenparochie bleef.

Door het vlotte verloop van de wedstrijd dag, welke uitstekend en plezierig werd begeleid door het scheidsrechterskoppel van Wier konden, na het bedanken van de KV Klaine Izak, de vrijwilligers en de scheidsrechters al voor vier uur het uitgebreide prijzenpakketten door de comissieleden worden uitgereikt en kon een ieder terugzien op een plezierige en mooie kaatsdag.

Prijswinnaars 1e klas beperkt

1 Lieuwe van der Werf (Koarnjum), Marten Feenstra (Vrouwenparochie), Riemer Hoekstra (Ee)

2 met Johannes van der Veen (Pietersbierum), Sip Jaap Bos (Groningen),Tjerk Elzinga(Dronrijp)

3 Simon Zijlstra(Easterlittens), Jelle Scharinga (Welsrijp) en Paulus Yde Walda (Welsrijp)

Prijswinnaars 2e klas onbeperkt

1 Jesse Kroondijk (st Anne) Jorn Lars van Beem (Dronrijp), Steven Koster (Tzum)

2 Wessel van Woud (Goutum),Hielke Beiering (Hijum),Wietse Wassenaar (Wier)

3 Pieter van Althuis,Rene Talsma Niels van der Wal (allen Deinum)

Laas Bonnema