Minder parturen op 117e Freule

WOMMELS - Voor de 117e editie van de Freule hebben zich 41 parturen aangemeld. Vorig jaar waren het 50 en in 2017 nog 53. Daarmee telt 2019 het laagste aantal sinds 1992. Afdelingen als Franeker, Sint Annaparochie en Tzummarum ontbreken op de lijst. Anjum won vorig jaar de Freule maar is er deze editie niet bij.

Ook bij het kaatsen loopt het aantal leden terug. Een groot aantal afdelingen slaagt er niet meer in een partuur op de been te brengen. Hijum-Finkum, Ried, Scharnegoutum, Weidum, Pingjum, Wjelsryp, Goutum, Schettens, Harlingen, Anjum, Mantgum en Workum stonden vorig jaar nog op de lijst, maar ontbreken nu. Daar tegenover staan Raerd, Dokkum en Sint Jacobiparochie, zij waren er dat jaar niet bij en kaatsen nu wel mee.

Een flink aantal afdelingen kan aanspraak maken op de titel. In de aanloop naar de Freule won Dronryp vier afdelingswedstrijden, Reduzum en Berltsum wonnen er ieder twee en Kimswerd en Ingelum elk één. Winsum pakte drie keer de tweede prijs en werd een keer derde. Ook Jellum-Bears, Baard en Menaam maken kans op de gouden ‘klokjes’. Dronryp heeft een gunstig lot getrokken.

Dronryp kaatst met Rick Minnesma, Jorn Lars van Beem en Mark Minnesma. Het kaatsen is de drie jongens met de paplepel ingegoten. Rick en Mark Minnesma zijn zonen van Simon Minnesma, Jorn Lars van Beem is de zoon van Jan Willem van Beem. Minnesma en Van Beem zijn beide oud-kaatsers met veel prijzen op hun naam, maar de Freule wonnen ze beiden nooit. Simon Minnesma werd in 1995 koning op de PC, Jan Willem van Beem werd tweede op de PC van 2004 en won in 1997 met Dronryp de Bondspartij.

Hun zonen nemen het in de eerste omloop op tegen Sint Jacobiparochie met Jesse Kroondijk, Wesley van der Vaart en Verry van der Meer. Verry van der Meer is een zoon van een andere bekende oud-kaatser, Rutmer van der Meer. Rutmer van der Meer werd in 1996 tweede op de Freule en won in 2002 en 2005 de PC.

De loting voor de eerste omloop:

1. Leeuwarden 2. Balk

3. Folsgare 4. Niawier

5. Stiens 6. Winsum

7. Tzum 8. Gaast

9. Spannum 10. Exmorra

11. Makkum 12. Arum

13. Baard 14. Reahûs

15. Ternaard 16. Goënga

17. Minnertsga 18. Wommels

19. Hommerts 20. Raerd

21. Jelsum 22. Jellum

23. Ingelum 24. Berltsum

25. Kimswerd 26. Reduzum

27. Sexbierum 28. Dokkum

29. Bolsward 30. Ferwert

31. St Jabik 32. Dronryp

33. Lollum 34. Harlingen

35. Morra 36. Menaam

37. Grou 38. Bitgum

39. Akkrum 40. Hantum

41. Witmarsum