Geen verandering plaatsnaamborden Waadhoeke

FRANEKER – De plaatsnaamborden in Waadhoeke blijven zoals ze zijn. Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemde in met het collegevoorstel waarin de plaatsnaamborden blijven zoals ze zijn. Een amendement van de FNP voor Friestalige borden en Bildtse borden op Het Bildt en een motie van SAM en Christen-Unie om ieder dorp zelf de taal te laten bepalen, werden verworpen.

Dat betekent dat de borden in voormalig Littenseradiel en Menameradiel Friestalig blijven en in het voormalige Franekeradeel en Het Bildt tweetalig met de Nederlandse naam bovenaan. Alleen de FNP stemde tegen het collegevoorstel. Een ‘kneppeltongersdei’ moest het maar niet worden zei Dit Bloem van de Christen Unie, en dat werd het ook niet.

Hoewel vertegenwoordigers van de Jongfryske Mienskip en van de Topografyske Wurkgroep probeerden de raadsleden voor zich te winnen, werd al snel duidelijk dat de partijen niet van standpunt zouden veranderen en in zouden stemmen met het collegevoorstel. Herre Hof van Gemeentebelangen vroeg zich af waarom de FNP dit niet meegenomen had in het coalitieakkoord: ,,Jim sitte no yn de koalysje, mar ik ha jim der net oer heard. It foarstel fan it kolleezje is sa as it ôfsprutsen is.’’

Hendrik Terpstra sloot zich bij de woorden van Hof aan: ,,De FNP is oars tinken gongen, der wienen earder gjin tsjin-stemmen doe’t it beslút naam is. In prima democratisch beslút. It ôfplakken fan’e buorden fine wy net sjyk.’’ Jochem Jan Zijlstra van het CDA: ,,We sitte hjir foar alle ynwenners en ûndernimmers fan Waadhoeke. Ik haw net de yndruk dat dit bot by harren libbet. It ôfplakken fan de nammen is gjin respekt toane.’’

Wethouder Jan Dijkstra gaf aan aangifte te willen doen tegen degenen die de borden afgeplakt hebben: ,,It ûnderwerp makket emoasjes los. It stânpunt fan it kolleezje is helder en feroaret net. Aksjefiere mei, mar je ferniele in oar syn buord net.’’

 

Woningbouw in Winsum en Sexbierum

Winsum wacht al geruime tijd op groen licht om te mogen bouwen op ‘de Driehoek’, een braakliggend stuk grond schuin tegenover de Coop-supermarkt. In de raadsvergadering werd dat groene licht gegeven, zij het in aangepaste versie. Oorspronkelijk zouden er 24 woningen gebouwd mogen worden, dat worden er vier minder. Waadhoeke, waar Winsum nu onder valt, heeft een andere stedebouwkundige visie. Rijtjeswoningen komen er niet, er komen twee-onder-een-kappers en drie-onder-een-kappers. Wethouder Nel Haarsma: ,,Bliid dat dit no los kin yn Winsum. We hawwe dernei sjoen hoe’t it it bêste kin, in moaie wyk meitsje op dit plak wer’t minsken graach wenje.’’ De vraag naar woningen is groot in Winsum, al zullen de te bouwen woningen niet geschikt zijn voor starters die in eigen dorp willen blijven wonen. Dat neemt Winsum voor lief, blij dat er eindelijk gebouwd kan worden. ,,We binne tige bliid hjirmei, moar fuort mar los!’’ aldus Eddie Koops van Doarpsbelang Winsum.

De vier woningen die komen te vervallen in Winsum, mogen elders in de gemeente door Bouwgroep Noord gebouwd gaan worden. Waar ze komen, is nog niet bekend.

In Sexbierum zullen eveneens nieuwe woningen gebouwd gaan worden. Op het terrein van Aeolus zullen 24 woningen verrijzen. Wiebe Goodijk van Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum toonde zich verheugd: ,,Er is groot draagvlak voor woningbouw. We willen graag de starters in eigen dorp houden. Het Aeolus-terrein leent zich uitstekend voor nieuwbouw, het is eigenlijk ‘inbreiding’ in plaats van uitbreiding, het terrein ligt al in het dorp.’’