Frije Fryske Grûn plakt Nederlandstalige plaatsnamen af

FRANEKER - De actiegroep Frije Fryske Grûn mengt zich in de plaatsnaamdiscussie in Waadhoeke. Vrijdag zijn Nederlandstalige plaatsnamen van een aantal komborden in de gemeente afgeplakt en zijn alleen de Friese nog zichtbaar.

Na de herindeling waarin allerlei beleidsterreinen geharmoniseerd worden, komt ook de vraag naar boven hoe Waadhoeke omgaat met de plaatsnaamborden. Het college wil de huidige situatie handhaven: in Littenseradiel en Menameradiel Fries, in het voomalige Franekeradeel en het Bildt zijn de plaatsnamen Nederlandstalig.

De gemeente heeft naar aanleiding van die keus van het college brieven ontvangen waarin wordt aangedrongen op harmonisatie. Onder andere Jong Fryske Mienskip en de Topografyske Wurkgroep Fryslân verwijzen daarbij naar een eerdere uitspraak over de kwestie in Wymbritseradiel en kondigen aan eventueel naar de rechter te stappen.

De FNP wil het zover beslist niet laten komen en dient daarom donderdagavond tijdens de raadsvergadering een amendement in waarin de regionaal of lokaal gesproken taal als uitgangspunt dient. Zo wil de FNP voorkomen dat de plaatsnaamborden in het voormalig het Bildt Friestalig worden, maar ook om ruimte te bieden aan het Franekers.

Moe

Frije Fryske Grûn begint er een beetje moe van te worden dat de plaatsnamendiscussie nu weer oplaait in Waadhoeke. ,,Moatte se der no wer achterkomme dat der soksawat as in Europeesk Hânfêst foar Regionale Talen en Minderheidstalen bestiet?’’, schrijft Pier Schuurstra in een verklaring. ,,Dat der in Ramtferdrach oangeande de Beskerming fan Nasjonale Minderheden bestiet? En dat der jurisprudinsje bestiet dêr’t yn stiet dat harmonisaasje in logysk gefolch is?’’

,,Los fan alle ferdraggen en jurisprudinsje bestiet der ek noch it gelykheidsbegjinsel. Wêrom hawwe Frysktaligen yn de eardere gemeenten Menameradiel en Littenseradiel mear rjochten as de Frysktaligen en Bildts- en stedstaligen út de eardere gemeenten Frjentsjerteradiel en It Bilt? Lyk rjocht foar elk!’’