GB, VVD en FNP in Waadhoeke willen realisatie ouderenhofje Berltsum

FRANEKER - De fracties van Gemeentebelangen, FNP en VVD in gemeente Waadhoeke nemen het initiatief om de realisatie van het hofje voor ouderen in Berltsum mogelijk te maken.

Aanleiding is een memo van het college van B&W waar het initiatief op de lange baan dreigt te worden geschoven. Voor de partijen die nu het initiatief nemen is dit gezien de verwachtingen die zijn geschapen niet wenselijk. Zij willen dat de gemeente samen met initiatiefnemers uit het dorp op korte termijn begint met de realisatie.

It Hôfke

De werkgroep Kleiner wonen in Berltsum heeft een plan ontwikkeld voor 12 duurzame woningen in een hofje voor ouderen met een basisoppervlak van 60m2 op het terrein van de voormalig basisschool OBS Lyts Libben. Binnen korte tijd kreeg de werkgroep veel aanmeldingen van potentiele bewoners. Kees Arendz van Gemeentebelangen: ,,Wy fine dizze ynisjtativen prachtich moai. It stelt âlderen by steat om langer thús te wenjen en foar de jongerein komt der romte yn de wennings dy’t sy efter litte.''

Initiatiefvoorstel voormalig Menameradiel

,,De oanlieding om lytsere wenningen te realisearen lei der al folle eader”, volgens FNP-raadslid Sijbe Knol. ,,Yn april 2017 hat de folsleine ried fan Menameradiel ja sein tsjin in foarstel om de behoefte te ûndersykjen en mei in konkreet foarstel te kommen. Dêr is dit in útfloeisel fan, doarpsbelangen hawwe doe ek tige posityf reageard en lokaasjes oandrûgen.’' 

Uiteindelijk is de gemeente opgegaan in een groter geheel en zijn deze afspraken op de lange baan geschoven.

Pilot omgevingswet

Vorig jaar is in de gemeente een pilot gestart omtrent de omgevingswet. Doel was om projecten met meerwaarde en draagvlak verder te helpen en realisatie te versnellen. ,,In het afgelopen jaar zijn er tal van eisen aan de werkgroep Kleiner wonen in Berltsum gesteld en keurig uitgevoerd, daarnaast zijn er verwachtingen geschapen. Het is voor ons dan ook niet wenselijk dat het project nu dreigt te worden vertraagd’’, aldus VVD’er Hendrik Terpstra.