Bouw Multi Functioneel Centrum Vrouwenparochie kan doorgaan

FRANEKER – Door de stijgende bouwkosten van de afgelopen jaren dreigden de plannen van het MFC Vrouwenparochie niet door te kunnen gaan. Afgesproken was dat van de 375.000 euro die de gemeente beschikbaar had gesteld, er 75.000 euro terug moest worden betaald zodra het oude dorpshuis verkocht was. Dat was als lening beschikbaar gesteld. Maar de verkoop van het oude dorpshuis liet op zich wachten.

In de tussentijd stegen de bouwkosten enorm. In de raadsvergadering van 25 april werd daarom besloten dat de terugbetaling mag vervallen.

 

Een opsteker voor Vrouwenparochie. Haije Stellingwerf van SAM: ,,Vrouwenparochie is een actief dorp, een MFC zorgt voor verbinding in het dorp. Wel erg jammer dat er nu bezuinigd moet worden op duurzaamheid.’’ Ook stelde Stellingwerf dat het zorgelijk is dat het stijgen van de bouwkosten in meer dorpen speelt waar MFC’s gerealiseerd worden.

Wethouder Nel Haarsma onderschreef het belang van een MFC: Heel mooi dat alles op één locatie komt, er zijn te weinig vrijwilligers voor twee locaties. Het oude dorpshuis is echt op, mooi dat ze nu los kunnen.

 

Inwoners betrekken bij nieuwbouwplannen

De heer De Haan maakte gebruik van het recht om in te spreken. Hij uitte zijn zorgen over de bestemmingsplannen van noord en oost Franeker. ,,Graag zouden we als buurt betrokken worden bij de plannen, het is verontrustend dat we van niets weten. Wat gebeurt er met de oude apotheek? Komen er kantoren of woon en zorg? Bij de vorige plannen waren we te laat met bezwaar maken. Nu willen we er op tijd bij zijn, wees eerlijk tegenover de buurt.’’

Wethouder Jan Dijkstra: ,,Jo ha gelyk, we moatte op koarte termyn mei elkoar om tafel, seker as der ûnrêst is.’’

 

Cultuurnota en plan van aanpak biodiversiteit

De gemeente kan na een flink aantal op- en aanmerkingen verder aan de slag met de cultuurnota en de aanpak van biodiversiteit. De partijen waren verheugd over de startnotitie cultuur, zagen het als een goed uitgangspunt maar vonden de tijdspanne erg kort. ,,De nota moet in juli 2019 klaar zijn, dat is kort dag’’ stelde Joke Osinga-Bonnema. Ook stelde zij dat voor niet alle verenigingen de toekenning van subsidie in de maand september handig is.

De verschillende partijen wezen er op dat niet alle verenigingen en organisaties op de lijst staan. Cultuur moet in zo breed mogelijke zin meegenomen worden in de nota.

Wethouder Jan Dijkstra: ,,We wolle dat alle ferienings by ús bekend binne en dat we mei se yn kontakt binne. Dan kinne we mei harren de cultuurnota fêst stelle. Binne der ferienings der’t wy noch gjin kontakt mei hân ha? Heakje graach oan!

 

De aanpak van de biodiversiteit kan SAM niet snel genoeg gaan: ,,Ga er zo snel mogelijk mee aan de slag. Er zijn veel bomen gekapt, we zien nog geen nieuwe bomen. Komen die er wel? Zorg voor prikkels naar de burgers toe, we zien teveel tuinen waar alleen maar stenen in liggen. Dat moeten we ontmoedigen.’’

,,Wat ik het meeste mis: onderzoek de oorzaken waardoor insecten verdwijnen. Het is goed om wat te doen, zeker nodig, maar begin met het zoeken naar oorzaken.’’ Stelde Klaas Rodenburg van Gemeentebelangen.

Dit Bloem van de Christen Unie, die zich hard maakt voor de aanpak van biodiversiteit: ,,Het heeft al heel wat tuintjes in het hart omgespit. Het laat ons geen van allen echt los. Gelukkig zijn er al wel initiatieven gaande. Nu vol in de vijfde versnelling, hoewel, dat is niet goed voor de natuur.’’

,,It plan leit der no en we kinne der mei oan de slach. Oar meanbelied komt der oan. Wer’t we hurder kinne, sille we dat dwaan. Earst wie meitsje wat we foar eagen ha.’’ besloot wethouder Jan Dijkstra.