“Ferenings binne de fersterkers fan ’t dorpsleven”

Nabij besturen is een speerpunt van Waadhoeke. De gemeenteraad heeft daarom Kernteams in het leven geroepen waarbij inwoners ook inspraak hebben en kennis kunnen delen. In de rubriek “Nabij besturen in de praktijk’ stellen de raadsleden zich voor. Deze week is het woord aan: Leendert Ferwerda (FNP).

1. Vertel eerst eens kort iets persoonlijks over jezelf.

Geboren Bilkert (1943, St.-Anne). Fan 1947-1951 in Herefeen weund doe't ôns hait der werk had. Troud, een seun, ses pakesêgers. Kaatst bij de CFK en de KNKB, foetbâld bij CVO Froubuurt en St.-Anne-sundeg. Houde lezings over 't bútsoeken en brak myn poat op de seedyk bij opnames foor Omrop Fryslân. In 2006 raadslid foor de PvdA, in 2008 alleen feerder ônder de naam Frije Bilkerts. Bij de leste raadsferkiezings in 2014 kreeg Frije Bilkerts op 't Bildt de meeste stimmen. Wij waren teugen de herindeling. Harlingen is 'n foorbeeld hoe't 't ok kinnen had.

2. Wat wil je graag realiseren voor Waadhoeke?

De belangrykste opdracht foor de raad is dat de inweuners hur bestuurlik thús foele sille in de nije gemeente. Ferenings en organisasys, fral ok dorpsbelangen, binne ferbiners en fersterkers fan 't dorpsleven. Belangryk is ok dat dorpsfizys aktueel blive. De aigenhyd fan elk dorp en 't Bildt as taal- en kultuurgebied, motte bewaard blive. Boven de nije gemeente staat de selde son, maar de Bilkerts sien him opkommen achter Ouwe-Syl en ondergaan in de Westhoek.

3. De raad wil de inwoners meer als gesprekspartner zien en via de kernteams bij zaken betrekken of zelfs consulteren. Wat vindt je van die ontwikkeling?

't Is fansels 'n brike faststelling dat de nije raad de inweuners, mèèr as blykber in de ouwe gemeentes, as gesprekspartner sien wil. 't Likent wel reklame: fernijd en beter. Dat mòt nag. 't Bildt had 'n RadeRaad foorôfgaand an de raad. Inweuners en organisasys konnen saken an de order stelle en ok reägere op raadsfoorstellen. Dat foelt in elk gefal nou nag as 'n gemis in 't direkte kontakt met de inweuners.

4. Welke onderwerpen liggen je na aan het hart en kunnen inwoners je op aanspreken?

Taal, kultuur, ôns Bildtse en Frise landskap. De aigenhyd fan de dorpen met hur ferenings en bedrivighyd is de basis foor wat dan in 't Frys 'mienskip' hyt. Inweuners souwen de hele raad anspreke motte over wat hur persoanlik, as groep, as ferening, as bedriif, as overkoepelend Dorpsbelang, dwars sit. At je tefreden binne dan skriift men niet soa gau 'n brief of belt men even met de gemeente, maar doen dat dan ok 's.

Alle pertijen hewwe fan 't begin an ôf said dat wij metnander 't belang fan ôns inweuners diene wille. In de woorden koälisy en oppesisy sit dan 'n onloochise teugenstelling. De inweuners fan ôns gemeente kinne fast en seker meer waardering opbringe foor 'n open opstelling werbij at 'n raadslid ok syn aigen, persoanlike ferantwoordlikhyd nimt bij 'n beslút.

5. Wat is 't mooiste wat je ooit gedaan hebt? Privé of zakelijk.

Werke is maar werke: 't Kondînsfebryk, Fersekeringsfônsen, de Bildtse Post en 35 jaar Friesch Dagblad. Feul meer foldoening haalde ik út 't niet-betaalde werk in bestuursfunksys soa as bijgelyks bestuurslid fan Stichting Ons Bildt. 'n Heel mooi momint waar, doe't ik út hannen fan wethouwer Henk Hornstra in desimber 2000 de Bildtse-Kultuurpriis kreeg en dat ôns mim der nag getuge fan weze mocht. In 2005, 't jaar dat de gemeente 't Bildt 500 jaar beston, ferskeen myn boek “Een Uytland gheheten Bil”. In de Bildtse Post publiseer ik al jaren de sery Sândlopers over 't Bildt, fan de skep-ping fan 't Bildt ôf (bin nou in 1974) ant 1 jannewary 2018, ‘t leste en swartste bladsy út de geskidenis fan de gemeente 't Bildt. Op foorstel fan Frije Bilkerts het 't inpolderingsgebied offisjeel de naam 't Bildt kregen. En mooi dat nije Mooie Palen (idee Aldert Cuperus) idereen welkom hite op 't Bildt.